XII Concurs de Pintura a l’aire lliure Vila de Canals
xii concurs pintura
16/09/2020

El proper 26 de setembre tenim el XII Concurs de Pintura a l’aire lliure Vila de Canals, amb totes les mesures de seguretat contra la Covid-19. A continuació vos deixem les bases:

1. Podran participar-hi els artistes que ho desitgen. La participació s’atendrà en tot moment als protocols i normes de seguretat vigents degut al COVID-19.

2. Es concediran els següents premis (amb les retencions legals vigents pertinents):
a. Primer premi, 500 euros.
b. Segon premi, 350 euros.
c. Tercer premi, 250 euros.
d. Premi millor obra sobre pedania de Canals: per a 2020 pedania d’Aiacor, 200 euros.
e. Premi millor obra d’un pintor de Canals, 150 euros + Un val de 50 euros per emmarcar obres al taller Art i Decoració Belda de Canals.

3. Les obres premiades passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Canals. Els premis d. i e. no són acumulables als anteriors i es lliuraran de forma independent als premis a., b. i c. sense menyscabament de que totes les obres opten als premis a., b., c. i d. i tots els pintors de Canals opten a tots els premis.

4. Tema obligatori: Poble i terme municipal de Canals amb els seus annexos.

5. Tècnica i dimensions lliures.

6. Solament es podrà presentar una obra per autor.

7. Els suports tindran obligatòriament la superfície monocroma i amb una textura llisa. Els suports hauran de ser el suficientment rígids per a la seua correcta manipulació i per a la seua possible exposició.

8. El dia al concurs serà el dissabte, 26 de setembre de 2020, en horari de 8:30 a 14:00 hores. L’organització estarà ubicada a l’antiga Casa de la Cultura de Canals, al carrer Beat Factor, 17 de Canals a les 8 hores del matí. Hi haurà refrigeri al finalitzar concurs pels participants a l’antiga Casa de la Cultura. Es segellaran obligatòriament els bastidors a l’inici del concurs. Les obres seran lliurades al finalitzar el concurs a l’antiga Casa de la Cultura de Canals sense firmar i sense emmarcar.

9. Les inscripcions pel concurs son gratuïtes, s’acceptaran fins el mateix dia 26 de setembre a les 8’30 . Les inscripcions es faran en persona al Centre Cultural Ca Don José de Canals, o per telèfon (96 224 02 14) o per e-mail, cultura@canals.es o el dia del concurs a l’antiga Casa Cultura de Canals. Serà imprescindible donar un telèfon de contacte.

10. La decisió del jurat es farà pública una volta finalitzat el concurs, a les 14:30 hores en l’antiga Casa de la Cultura de Canals.

11. El Jurat estarà format per personalitats relacionades amb el món de les Belles Arts, actuant com a secretari el coordinador cultural municipal i presidit per l’Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Canals o Regidor en qui delegue.

12. Correspondrà a l’Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Canals mitjançant resolució el pagament dels premis, segons la proposta del Jurat.

13. Es realitzarà una exposició a l’almàssera de l’antiga Casa de la Cultura de Canals amb les obres dels autors que ho desitgen conjuntament amb les premiades. Els autors que cedisquen obra per a l’exposició emplenaran una fitxa a l’efecte. S’entregarà un obsequi a tots els participants.

14. L’organització garanteix la màxima cura de les obres i declina responsabilitat alguna pels possibles desperfectes que pogueren produir-se el temps que estiguen al seu càrrec. Els no premiats podran ser retirats durant els tres mesos següents a la data de finalització de l’exposició de les obres, després del qual s’entendrà que renuncien a tots els drets sobre els mateixos.

15. L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases, cancel·lar el concurs per causes meteorològiques o d’altres i/o declarar desert algun premi, si així ho considerara oportú per les circumstàncies sense previ avís.

16. La participació en aquest concurs implica la total acceptació de les presents bases.

17. L’extracte de la present convocatòria serà publicada al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de València, per conducte de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), el text complet de la mateixa podrà consultar-se en la citada BDNS i en la pàgina web de l’Ajuntament de Canals.